اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در اينجا چه جمله ديگرى ميتوان گفت جز"خدا را شكر" و "متشكرم عيسى"!

Thoughts on Today's Verse...

What else is there to say, other than "Praise God!" and "Thank you Jesus!"

دعای من

اى پدر عزيز، سپاسگزارم كه مرا با محبتى ابدى، دوست دارى. من نيز، تو را دوست دارم و مشتاق قسمت كردن بزرگترين بخش زندگيم در حضور تو هستم. به اسم عيسى. آمين

My Prayer...

Thank you for loving me with an everlasting love, dear Father. I love you, too, and look forward to sharing the biggest part of my life with you in your presence. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of يوحنا ١٦:٣

نظرات