اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند، اسكروج بزرگ در آسمان نيست،(اسكروج شخصيت منفور كتاب "سرود كريسمس" اثر چارلز ديكنز ميباشد) كه منتقدانه و با ديده حقارت به فرزندان خطاكار خود مينگرد و بيصبرانه منتظر محكوم كردن خرابكاريهاى ايشان است. در عوض، او متوجه شكستگي، خطاها، و خرابكاريهاى ما شد و به جهان ما آمد تا آنرا نجات بخشد... ما را نجات بخشد. هدف خدا از فرستادن عيسى اين است كه زندگى و نجات ما را فراهم سازد.

دعای من

پدر آسمانى، مرا از گناه آزاد كن، گناهي كه مرا و كارهايم را سخت بهم ميپيچد و دلم را آلوده ميسازد. در من، دلى تازه بيافرين و بوسيله روح قدوست، روحيه اى درست در من احيا كن. متشكرم براى بخشش گناهان و فيض تو. در نام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات