ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు ఆకాశంలోని ఒక పెద్ద స్వార్ధపరుడు కాదు, తన లోపభూయిష్ట పిల్లలపై విమర్శనాత్మకంగా చూస్తున్నాడు, గందరగోళం చేసేవారిని ఖండించడానికి వేచి ఉన్నాడు. బదులుగా, అతను మనం ఎంత విరిగిపోయామో, ఎంత లోపభూయిష్టంగా మరియు గందరగోళంగా ఉన్నామని చూశాడు మరియు దానిని రక్షించడానికి ... మనల్ని రక్షించడానికి మన ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాడు. యేసును పంపడంలో దేవుని ఉద్దేశం మన జీవితం మరియు మన రక్షణ.

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, నా చర్యలను చిక్కుల్లో పడేసే మరియు నా హృదయాన్ని కలుషితం చేసే పాపం నుండి నన్ను విడిపించుము. నాలో స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని ఏర్పరచండి మరియు మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాలో సరైన ఆత్మను పునరుద్ధరించండి. మీ క్షమాపణ మరియు దయకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change