اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند، اسكروج بزرگ در آسمان نيست،(اسكروج شخصيت منفور كتاب "سرود كريسمس" اثر چارلز ديكنز ميباشد) كه منتقدانه و با ديده حقارت به فرزندان خطاكار خود مينگرد و بيصبرانه منتظر محكوم كردن خرابكاريهاى ايشان است. در عوض، او متوجه شكستگي، خطاها، و خرابكاريهاى ما شد و به جهان ما آمد تا آنرا نجات بخشد... ما را نجات بخشد. هدف خدا از فرستادن عيسى اين است كه زندگى و نجات ما را فراهم سازد.

Thoughts on Today's Verse...

God is not the big Scrooge in the sky, critically looking down on his flawed children waiting to condemn those who mess up. Instead, he saw how broken, flawed, and messed up we were and entered our world to save it... to save us. God's purpose in sending Jesus is our life and our salvation.

دعای من

پدر آسمانى، مرا از گناه آزاد كن، گناهي كه مرا و كارهايم را سخت بهم ميپيچد و دلم را آلوده ميسازد. در من، دلى تازه بيافرين و بوسيله روح قدوست، روحيه اى درست در من احيا كن. متشكرم براى بخشش گناهان و فيض تو. در نام عيسى ميطلبم. آمين.

My Prayer...

Heavenly Father, deliver me from the sin that entangles my actions and pollutes my heart. Create in me a clean heart and renew a right spirit in me through your Holy Spirit. Thank you for your forgiveness and grace. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of يوحنا ١٧:٣

نظرات