ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่น่ากลัวอยู่บนฟ้า ที่คอยจ้องจับผิดลูกๆของพระองค์ แต่พระองค์เห็นว่าเรามีใจที่เป็นทุกข์ มีข้อบกพร่องและความผิดพลาด พระองค์เข้ามาในโลกของเราเพื่อช่วยเรา ... เพื่อช่วยเรา พระประสงค์ของพระเจ้าในการส่งพระเยซูคือชีวิตและความรอดของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์จากความบาปที่พัวพันการกระทำของข้าพระองค์ และทำให้จิตใจของข้าพระองค์มีมลทิน ขอทรงสร้างใจใหม่ให้สะอาดในข้าพระองค์ และขอทรงฟื้นจิตวิญญาณใหม่ภายในข้าพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการยกโทษและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น