ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ใช่คนขี้ตืดที่อยู่บนฟ้า ที่คอยจ้องจับผิดลูกๆของพระองค์ เพื่อหาเหตุลงโทษ แต่พระองค์รู้จักพวกเราดี ว่าพวกเรานั้นมีใจที่แตกสลาย มีข้อบกพร่องและทำผิดพลาดมากมายขนาดไหน พระองค์จึงลงมาในโลกเพื่อช่วยกู้เรา ...ใช่แล้ว เพื่อช่วยกู้เรา ที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาก็เพื่อช่วยชีวิตและให้ความรอดกับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ โปรดช่วยกู้ข้าพเจ้าจากบาปที่พัวพันอยู่ในการกระทำของข้าพเจ้า และทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเสื่อมทรามไป โปรดสร้างใจใหม่ที่สะอาดให้กับข้าพเจ้า และโปรดฟื้นจิตวิญญาณใหม่ภายในข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณที่พระองค์ยอมยกโทษให้กับข้าพเจ้าแล้วยังมอบพระคุณให้อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น