اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هيچ چيز نميتوانست مانع عيسى از نجات دادن شما شود— نه فاصله ميان زمين و آسمان، نه سختى هاى يك باردارى غير منتظره، نه يك شهر پر از مسافران و والدين خسته از سفرى طولانى، قطعاً نه يك پادشاه ديوانه كه قصد جانش را داشت، نه توده خشمگين مردم كه فرياد"مصلوبش كن" را سر ميدادند، نه شاگردانى كه تركش كردند، نه سربازانى كه مسخره اش كردند، نه شلاقى كه پشتش را خراشيد، و نه صليبى كه جانش را بر روى آن باخت. پس چه عاملى است كه شما را به اين فكر مى اندازد كه او اجازه خواهد داد كه شما برويد و يا از شما دست بكشد، بعد از اينكه عشق او، قلب شما را تسخير كرده است؟

Thoughts on Today's Verse...

Nothing could keep Jesus from coming to save you — not the distance between heaven and earth, not the difficulty of an unexpected pregnancy, not a city fully of travelers and parents tired from a long journey, certainly not a maniacal king who sought to snuff out his life, not jeering mobs crying crucify him, not disciples that abandoned him, not soldiers that mocked him, not a whip that raked his flesh, and not a cross that claimed his physical life. So what makes you think he would let you go or give up on you after his love has captured your heart?

دعای من

اَبّا پدر، كمكم كن تا محبتت را بطور كامل بفهمم. تلاش شيطان بر اين بوده كه تخم شك را در دلم بكارد، به من قدرت بده تا بر اين ترديدها غلبه كنم. با قدرت غنى خودت مرا مبارك ساز و مرا متحول گردان، از ضعفهايم به ابزارى مفيد در خدمت تو. چشمانم را بسوى عيساى خداوند بدوز، كسى كه دستهايش به موجها اجازه نخواهد داد مرا فرو بگيرند و نيز نخواهد گذاشت كه شكهايم مرا تباه كنند. در نام تواناى عيسى ميطلبم آمين.

My Prayer...

Abba Father, help me understand your love more fully. Give me strength to overcome the doubts Satan has tried to plant in my heart. Bless me with your gracious power and transform me out of my own weakness into a useful tool for your service. Keep my eyes fixed on the Lord whose hand will not let the waves claim me nor let my own doubts detroy me. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روميان ٣٨:٨-٣٩

نظرات