اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما گاهى أوقات اجازه ميدهيم كه ارجحيت هاى شخصي، قضاوت دوستان مان، و نگرانيها در مورد برگزارى جشنهاى خاصى مثل كريسمس بر روى روابط مسيحى مان تأثيرى منفى داشته باشند. نتيجه اى كه ميخواهم بگيرم اين است كه ما نبايد عقايد و يا جايگاه خود را به ديگرى تحميل كنيم. ما نبايد در مورد شخصي قضاوت كنيم كه روز خاصى را بخاطر خداوند جشن نميگيرد و يا بالعكس، كسى را مورد قضاوت قرار دهيم كه ايام خاصى را جشن ميگيرد. اين مسئله يك اعتقاد شخصى است كه بدور تمايل ما براى خشنودى خداوند و حرمت نهادن به او از طرق پسنديده ميگردد. اجازه ندهيم كه عدم اطمينان باعث شود كه خود را مجبور به انجام كارى كنيم كه ديگران انجامش ميدهند و يا ما كسى را مجبور كنيم كه مطابق ميل و سليقه ما رفتار كند. در عوض، بياد داشته باشيم كه در تمام موارد زاويه درست را در نظر بگيريم: جلال دادن خدا با تمام آنچه كه هستيم و ملاحظه نمودن نيازهاى خواهران و برادران مان در مسيح.

دعای من

اى پدر ما را ببخش بخاطر تفرقه ها و جدايي هايي كه در روابط قوم تو به دلايلى بر اساس مشاهدات انسانى و ارجحيت هاى ما در مورد اين مشاهدات بوجود مى آوريم. اى پدر براى خودم دعا ميكنم كه مرا مشوق باشى تا مسيح را بر أساس اعتقادات و باورهايم اكرام نمايم، و نيز حكمتى بمن بده تا مشوق و بركت دهنده به قوم تو باشم و عامل جدايي نباشم. ميدانم كه هرگز بطور كامل به اين هدف نميرسم، اما بر اين باورم كه به كمك تو، راههايي را خواهم يافت كه منجر به جلال تو و نيز نگاه داشتن مشاركتم با فرزندانت ميگردد. در اين رابطه، قلبم را پاكسازى كن و مرا به راهى كه بايد بروم، راهنمايى كن. بنام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change