اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگى ميتواند خيلي دشوار باشد. بدنهاى ما در نهايت از بين خواهند رفت. در روند زندگانى، ما با موقعيتهاى سختى روبرو خواهيم شد و گاهى دردهاى جانكاهى را تجربه خواهيم نمود. اما بهمانگونه كه واقعيتهاى تلخ زندگى ميتواند دشوار باشد، ما بسوى جلالى جاودانى كه ماوراى تصورات ما است، پيش ميرويم. سختيهاى زندگى با اين جلالى كه در انتظار ما است، قابل مقايسه نيستند. درد ما موقتى است. عواملى كه موجبات دردهاى ما را فراهم مى آورند گذرا هستند. درمانها، نسخه ها، مشاوره هاى پزشكى، جراحيها، و پيچيدگيهاى موجود در روند بيمارى همگى موقتى هستند. تمام چيزهايى را كه ديده و تجربه نموده ايم، در حال گذر هستند. اما جلال جاودانى ما، اين بركت غير قابل توصيف، آن آينده عالى كه ما اكنون قادر به ديدنش نيستيم، ابدى... ماندگار... بيفساد... و براى ما كه فرزندان خدا هستيم، ذخيره شده است

دعای من

اى خداى عزيز، اَبّا پدر من، لطفن در دوره هاى دردناك و دشوار زندگيم با من باش. كمكم كن تا دلم را معطوف به امور ناديدنى سازم. بعلاوه، پدر عزيزم دعا ميكنم كه تو در زندگى... كه دوستشان ميدارم حاضر باشى و ايشان را شفا دهى. و اگر ايشان را شفا نميدهى، لطفن محبتت را بوسيله روح القدس در دلهايشان بريز و به آنان صبرى مقاوم و اميدى بيزوال بده. به آنها كمك كن تا شاهد بر جلال تو باشند. بنام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات