اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"اتاقى در مسافرخانه باقى نمانده بود!" "او را در آخور جاى دادند!" ما گاهى أوقات به أشخاص دولتمند، زيبا، قدرتمند، و داراى رتبه و مقام اجتماعى نظر لطف نشان ميدهيم. آيا اين جالب نيست كه خدا خودش را بعنوان مدافع بيوه زنان، يتيمان، و غربا معرفى ميكند و سپس بعنوان فرزند يك نجار يهودى و باكره اى جوان در شهرى كوچك به اين جهان قدم ميگذارد. خدا از ما ميخواهد كه به نيازمندان دور و برمان توجه كنيم. او ميخواهد كه اين توجه ما چيزى بيشتر از يك ژست خوب ساليانه در ايام كريسمس باشد. او ميخواهد كه ما سخنگو و مدافع اشخاصى همچون ژوزف، مريم، و عيسى باشيم. بما تنها گفته نشده كه منصف و عادل باشيم؛ بلكه بما گفته شده كه از حقوق نيازمندان دفاع كنيم و ايشانرا دادخواهى نماييم. وقتى كه اين كار را ميكنيم، در واقع براى اوست كه اينكار را انجام ميدهيم( متى ٢٣).

دعای من

پدر قدوس، مرا بيش از پيش متوجه اطرافيانم كه نيازمند محبت و فيض تو هستند بگردان.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات