اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سخاوت یک چیز بسیار عالی است— نه فقط برای آنانیکه گیرنده هستند، بلکه همچنین برای آنانیکه بخشنده هستند. ماهایی که می توانیم این نور روزانه را از طریق ایمیل بر روی کامپیوتر بخوانیم، مطابق بر معیارهای دنیوی، غنی هستیم، پس این مطلب در مورد سخی بودن با برکاتمان بطور خاصی قابل اجرا است. باشد که این زمان گشاده دستی از سال، فرصتی باشد برای خدا تا در ما نیاز به بخشنده بودن را از نو بیدار کند و ما وقتها، انرژی، و برکات مالی مان را در طول سال ببخشیم.

Thoughts on Today's Verse...

Generosity is such a wonderful thing — not just to those on the receiving end, but also to those who are on the giving end. Those of us who can read this devotional on a computer via e-mail are rich by the world's standards, so this passage on being generous with our blessings is especially applicable. Let this giving-time of the year be God's opportunity to reawaken in us the need to be generous with our time, energy, and monetary blessings year round.

دعای من

ای خدای مهربان، تو همواره نسبت به من سخاوتمند بوده ای و با بسیاری برکات باور نکردنی، مرا برکت داده ای. متشکرم! در دل من، آگاهی از خوشیِ دادن را برانگیزان. قلب مرا بیش از پیش شبیه به قلب خودت بساز، قلبی سخاوتمند و فیاض. اضطراب و خِسَّت را در من در هم بشکن که گاهی اوقات دید مرا تار میکند و مرا از قسمت کردن وقت، پول، انرژی، و محبتم آنطور که باید باز میدارد. من از تو سپاسگزارم چون به من نشان میدهی که چگونه در مسیح، بخشنده باشم. در نام خداوند و منجی خو،د عیسی، میطلبم. آمین.

My Prayer...

O loving God, you have been so generous with me and blessed me with so many incredible blessings. Thank you! Stir in my heart an awareness of the joy of giving. Make my heart more like your own, generous and gracious. Break down the anxiety and miserliness that sometimes cloud my vision and keep me from sharing my time, money, energy, and love as I should. Thank you for showing me how to be generous in Jesus. I pray this in the name of Jesus, my Savior and Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تیموتائوس ۱۸:۶

نظرات