اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ترسان مباشيد! چه چيزى ميتواند تمام ترسها را در حضور پيام آوران پرجلال خدا دور كند؟ شادى حاصل از دانستن اين مطلب كه خدا به اين جهان آمده تا به گناه و لعنت شيطان خاتمه دهد و نجات را براى تمام مردم فراهم آورد! ترس نبايد مسلط بر دلهاى ما باشد وقتيكه بدانيم خدا تمام موانع را در هم شكسته است تا بوسيله فيض عظيمش بما برسد.

دعای من

اى خداى قادر مطلق، ترا ميستايم ، چون هديه خوشى توست كه تمام ترسها را دور ميكند. دل مرا از آن خوشى و ذهن مرا از ستايش پر ساز درحاليكه سعي ميكنم تا محبت تو را نسبت به خودم بفهمم. مرا با علاقه اى عظيمتر برانگيزان بخاطر آنانيكه مژده فيض تو را در پسرت عيسى نشنيده اند و يا هنوز آنرا نپذيرفته اند. بنام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات