اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا درباره محکومیت نیست. من میدانم که شیطان شایعه پراکنی در این مورد را از مدتها پیش شروع کرد، اما آنرا باور نکنید. او از آن دسته آموزگاران بدجنس نیست که بدنبال شرمنده کردن و نمره کم دادن به شاگردانش باشد. او از آن قاضی هایی نیست که تندخو نیست که بخواهد با توسل به زور، افراد را چه بیگناه و چه مقصر، شرمنده، تحقیر، و تنبیه بکند. او از آن غیبتگوهایی نیست که در مورد کوتاهیها و قصورات ما در سرتاسر همسایگی های آسمان، شایعه پراکنی کند. خیر، این خدا می خواهد ما را با نجات خویش برکت دهد. او می خواهد رحمت و فیض را به ما بدهد. او از می خواهد تا فرزندانش باشیم. با این وجود، او همچنان قدوس، عادل، مهیب، و منصف است. از اینرو، هنگامیکه این دو واقعیت الهی با هم برخورد میکنند، تنها یک راه حل باقی میماند: عیسی! خدا عیسی را برای تمام ملل، نژادها و فرهنگها فرستاد تا آنان را از گناه و مرگ برهاندـــ آری، این شامل ما نیز میشود!

دعای من

ای خداوند، تو را حمد میگویم برای اینکه مایل به نجات من هستی. من از تو متشکرم برای اینکه تو از من توقع داری تا در قدوسیت زندگی کنم و تو می خواهی مرا از تباهی ناشی از گناه نجات دهی. من از تو ممنونم چون تو مرا دعوت به عدالت نمودی، تا زندگیم بار نباشد بلکه برکتی برای دیگران. متشکرم برای اینکه مرا به چالش دعوت میکنی تا شخصیت تو را در خودم نشان دهم، و دیگران بتوانند جلال تو را در کارهای نیک من ببینند. لطفاً ای پدر، مرا بکارگیر. میدانم که پر از اِشکال هستم، اما میخواهم یکی از ابزارهای تو باشم تا به دیگران رحمت و فیض تو را در عیسی نشان دهم. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات