ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการลงโทษ ผมรู้ว่าซาตานได้ปล่อยข่าวลือเริ่มต้นมาเป็นเวลานานแล้ว แต่อย่าได้เชื่อนะครับ พระองค์ไม่ได้เป็นครูที่โหด คอยมองหาข้อผิดพลาดของนักเรียน และคอยแต่จะทำให้นักเรียนรู้สึกอับอาย พระองค์ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาที่มีนิสัยพาลเกเร คอยมองหาสิ่งที่จะอับอายขายหน้าและลงโทษทุกคนที่เข้ามาในศาล พระองค์ไม่ได้เป็นพวกนินทา กระจายข่าวลือเกี่ยวกับข้อบกพร่องของเราให้คนอื่นฟัง พระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราด้วยความรอดของพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะแจกจ่ายความเมตตาและพระคุณ พระองค์ต้องการให้เราเป็นลูกของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ ชอบธรรม น่ายำเกรง และยุติธรรมด้วย ดังนั้นเมื่อความจริงทั้งสองของพระเจ้ามารวมกัน มีเพียงทางออกเดียว: พระเยซู! พระเจ้าทรงส่งพระเยซู เพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้คนทุกชาติ เผ่าพันธุ์ และทุกวัฒนธรรม จากบาปและความตาย — ใช่แล้วครับ แม้แต่เราเองด้วย!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์อยากจะช่วยข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์สั่งให้ข้าพระองค์เป็นคนบริสุทธิ์ เพื่อที่พระองค์จะช่วยข้าพระองค์จากบาปในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเรียกข้าพระองค์มาถึงความชอบธรรม เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพระพรแก่ผู้อื่นและไม่เป็นภาระ ขอบพระคุณที่ทรงท้าทายให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเห็นสง่าราศีของพระองค์ในการกระทำที่ดีของข้าพระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์รู้ตัวว่ามีข้อบกพร่อง แต่ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือของพระองค์ ให้ผู้ที่หลงหายรู้เกี่ยวกับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ในพระเยซู อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น