اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى بزرگترين پيام خداست. او نه تنها محبت، رحمت، و فيض الهى را اعلام ميكند، بلكه آنرا بر ما آشكار ميسازد. تنها عيسى است كه ميتواند بطور كامل، خدا را به ما نشان دهد، زيرا كه او با پدر يكى است. ما هنگاميكه عيسى را در اناجيل در حال خدمت كردن" ميبينيم"، در واقع خدا را ميبينيم. اگر ميخواهيم بدانيم كه خدا چه احساسى نسبت بما دارد، لازم است كه به روش خدمت كردن عيسى به ديگران نگاه كنيم. اگر ميخواهيم بدانيم كه خدا براى ما چه خواهد كرد، ميتوانيم به عيسى توجه كنيم كه چگونه ديگرانرا بركت ميداد. عيسى دريچه اى است به قلب پدر. پس همچنان كه به پايان سال نزديك ميشويم، و ما هنوز دراحساسات خوب كريسمس بسر ميبريم، بياييد تعهد كنيم كه عيسى را در اين سال جديد بهتر بشناسيم و با او وقت بيشترى در اناجيل(متي، مرقس،لوقا و يوحنا) صرف كنيم. اگر اينكار را بكنيد، خدا را بهتر خواهيد شناخت!

دعای من

متشكرم پدر كه تو از طريق زندگى و خدمت عيسى، دريچه اى بسوى قلب خود بر من گشوده اى. من با شناخت، فهم و پيروى كردن مشتاقانه عيسى در طلب شناخت بيشتر تو هستم و ميخواهم كه مرا در اين راستا بركت دهى. من بنام پسرت عيسى مسيح، خداوند خود دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات