ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นข้อความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า พระองค์ไม่เพียงแต่ประกาศความรักของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังได้แสดงเมตตาและพระคุณของพระเจ้าให้เป็นที่รู้จักด้วย มีเพียงพระเยซูเท่านั้น ที่จะสามารถให้เราเห็นพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ได้ เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา อย่างไรก็ตาม เมื่อเรา "เห็น" งานของพระเยซูในหนังสือข่าวดีทั้งสี่เล่มเราก็ได้เห็นพระเจ้า ถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าพระเจ้ารู้สึกเกี่ยวกับเราอย่างไร เราก็ต้องมองไปที่เวลาพระเยซูอบรมสั่งสอนคนอื่นๆ ถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อเราเป็นอย่างไร เราสามารถสังเกตเวลาที่พระเยซูอวยพรผู้อื่น พระเยซูเป็นหน้าต่างของเราที่เราจะมองไปสู่หัวใจของพระบิดา ดังนั้นในฤดูหนาวปีนี้ เราเพิ่งผ่านช่วงหลังเทศกาลคริสต์มาสมา ทำไมเราตั้งมั่นที่จะได้รู้จักพระเยซูให้ดีกว่าในปีที่ผ่านมานี้ โดยการใช้เวลาพระองค์ โดยการอ่านหนังสือข่าวประเสริฐทั้งสี่เล่มนั้นล่ะครับ (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ) ถ้าคุณทำ คุณจะรู้จักพระเจ้าได้ดีขึ้น

คำอธิษฐาน

ขอบคุณ พระบิดา ที่ให้ข้าพระองค์มีหน้าต่างที่มองไปสู่หัวใจของพระองค์ ผ่านทางชีวิตและการทำงานของพระเยซู ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ ในการที่พยายามที่จะรู้วจักพระองค์ดีขึ้นโดยมีความรู้ ความเข้าใจ และการติดตามพระเยซูมากขึ้นด้วยใจร้อนรน อธิษฐานในนามของพระบุตร พระเยซูคริสต์เจ้า องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น