اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا فقط ما را برکت نمیدهد. او ما را استوار میسازد! او ما را قوی میگرداند! او ما را به شاگردانی راستین و محکم تبدیل میکند. او این کار را به روشهایی متعدد انجام میدهد. یکی از مهمترین روشها از طریق کلماتی است که روح القدس الهام نموده و آنها را از طریق شاگردان اولیه با ما درمیان گذاشته است.در حالیکه به پایان امسال نزدیک میشویم و سال دیگری بر آستانه در است، بیایید عهدی تازه ببندیم تا هر روز زمان معینی را به مطالعه کتاب مقدس اختصاص دهیم. بیایید ارزش این ابزار نیرومند و منبع عظیم برای زندگی را دست کم نگیریم و از آن بعنوان زینت روی میز قهوه یا طلسم خوش شانسی به هنگام رفتن به کلیسا استفاده نکنیم.

دعای من

ای خدا، بخاطر روح تو که پیغامت را بوسیله عوامل بشری الهام نمود، از تو ممنونم. من از تو تشکر میکنم بخاطر آن شرکای انسانی که پیام روحت را در کتب مقدسه با ما در میان گذاشتند. من برای بسیاری از ترجمه های عالی کتاب مقدس که امروز در اختیار ما هستند، ممنونم. برای آزادی داشتن یک نسخه از کلامت در منزلم سپاسگزارم. لطفاً یاریم ده تا برکت شگفت انگیز کلام مکتوبت را هدر ندهم. در اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات