اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى به جهانى آمد كه خالقش بود و قدم بر سرزمينى گذاشت كه وعده اش را به قوم خويش داده بود— همان قومى كه او را نپذيرفتند. گاهى اوقات، ما بوسيله تمايلات و روياهايى كه براى مسيح داريم نابينا ميشويم و آنچه را كه او از ما و براى ما ميخواهد ناديده ميگيريم. باشد كه جمله بعدى در زندگى ما مصداق نداشته باشد." عيسى به نزد من آمد، اما من براى پذيرش او آمادگى نداشتم. من كارهاى ديگرى داشتم كه بايد انجام ميدادم و چيزهاى ديگرى وجود داشت كه دلم ميخواست تجربه كنم قبل از اينكه كاملن قلبم را به او تسليم كنم." هر زمان كه ما از تسليم نمودن اراده مان به عيسى سرباز ميزنيم، هرگاه كه ما او را بعنوان خداوند خود پس ميزنيم، قلب ما سخت تر ميشود و برايمان آسانتر ميشود كه او را طرد كنيم. اكنون كه هنوز قلبمان بيشتر متوجه فيض اوست، بياييد سرسپردگى مان را نسبت به او تجديد كنيم و كاملن دلها و زندگى مان را به او و فيض او تقديم كنيم تا او در ما جلال يابد.

دعای من

خداى قدوس، دل خود را تسليم اراده ات ميكنم. عيساى گرانقدر، اكنون تو را بيش از پيش در زندگيم، بعنوان خداوند خود تشخيص ميدهم و ميخواهم كه تو را با زيستنم خدمت نمايم. لطفن مرا ببخش بخاطر زمانهايي كه در برابر راهنمايى هاى تو مقاومت نموده ام و يا از انتظارات تو رو گردانيده ام. ميدانم كه تو همه چيز را ترك كردى و از تمام چيزها دست كشيدى تا مرا برهانى. از اينرو اكنون مرا بصورت شخصى كه ميخواهى شكل بده و لطفن مرا بطرقى كه باعث بركت ديگران است بكار بگير تا به جلال تو بينجامد. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات