اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مهم نیست که در چند روز آینده، ماهها، یا سالهای آینده چه اتفاقاتی بیفتد، خدا از قبل آنجا است! او به زمان و مکان محدود نیست. او واقعیت را بوسیله کلام قدرتمند خویش می آفریند. در حالیکه برخی از افراد با ترس از ناشناخته ها بخود میلرزند، مسیحیان میتوانند در موقعیت های غیر منتظره با شناخت از اینکه خدا در دسترس است، آرامش خیال داشته باشند. او از پیش بر روی نجات و رستگاری ما کار میکند. حتی اکنون، او حقیقت تازه ای را برای ما اعلام میکند—- حقایقی در مورد آینده مان که ما توان دیدنش را نداریم. پس همانطور که در سفر به سوی آینده ای ناشناخته رهسپار میشویم، بیایید مطمئن شویم که سفرمان با کسی است که آینده برایش ناشناخته نیست.

Thoughts on Today's Verse...

No matter what happens over the next few days,months, or years, God is already there! He is not bound by space and time. He creates reality by his powerful word. While some may tremble with fear because of the unknown, Christians can take comfort in knowing that wherever we find ourselves, our Father is already there. He is already working on our deliverance and salvation. Even now he is declaring new things for us — things about our future that we cannot see. So as we journey into our unknown future, let's make sure we journey with the one to whom the future is not unknown.

دعای من

ای پدر متشکرم! تو میدانی که زندگیم و دنیایم به کجا میروند. با هیاهوی بسیار در تحویل سال و گذشت زمان، من آگاهانه و با اطمینان، اعتماد میکنم که آینده من در دستان تو است. جای دیگری وجود ندارد که من آرزو کنم آنجا باشم! مرا با اطمینان، مبارک بساز و اضطراب را از دلم بزدا همانطور که آینده تو در برابر من آشکار میشود. در نام عیسی میطلبم.آمین.

My Prayer...

Thank you Father! You know where my life and my world are headed. With so much tumult about the changing of the year and the passing of time, I consciously and confidently trust that my future is in your hands. There is no other place I would rather it be! Please bless me with confidence and banish anxiety from my heart as your future unfolds before me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا ۸:۴۲-۹

نظرات