اندیشه ها در مورد آیه امروز...

از ابتدا تا انتها، خدای ما آنجاست! چه دلیلی برای ترسیدن ما وجود دارد؟ چه اتفاقی میتواند این واقعیت غیرقابل انکار را تغییر دهد؟ ما به خدایی تعلق داریم که همواره حضور دارد، همواره برای ما فکر میکند، و همواره در جهتی کارمیکند که نجات را برای ما به ارمغان آورد! مهم نیست که فردا، یا پس فردا، و یا روز بعدش چه اتفاقی برایمان بیفتد، سرنوشت ما با خدایی عجین است که از ابتدا تا انتها را امتداد میدهد و تضمین زندگی جاودانه به ما میدهد.

دعای من

ای خدای پدر، برای برکات سال گذشته از تو سپاسگزارم. لطفاً راهنمای من باش تا برکاتت را در سال جدید بکار بگیرم. مرا با خوشی ناشی از نجاتت مملو ساز و مرا با اطمینان از آینده ای که برای من در نظر داری، به حرکت درآور. برای تمام آن برکاتی که نیکو، مقدس، و پرفیض بوده اند تو را تمجید و شکر میگویم. و آمرزش تو را میطلبم برای تمام آن راههایی که در آنها گناه ورزیده، شکست خورده و یا لغزیده ام. و برای فردا، و یک روز تازه دیگر و یک سال نوی دیگر، من با پیش بینی و شادمانی انتظار میکشم چون میدانم که آنها را خواهم دید یا با تو در خانه خواهم بود جایی که روزها و سالها دیگر مهم نیستند. در نام عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات