اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"سال كهنه بزودى بسر مى آيد"، اما ما ميتوانيم نو و تازه و پاك شويم(دوم قرنتيان ١٧:٤). مردميكه به پادشاهى خدا تعلق دارند آنانى هستند كه با قدرت روح القدس و فيض خدا از نو متولد و تازه شده اند(يوحنا٧:٣-٣؛تيطس ٧:٣-٣؛ يوحنا١١:١). پس همانطور كه به آخر امسال نزديك ميشويم، سالى با خوبيها و بديهايش، شكستها و كاميابيها، موفقيتها و نوميدى هايش، بياييد همچون اشخاصيكه به اين پادشاهى تعلق دارند به سال نو نزديك شويم. رحمتهاى خدا هر روز صبح تازه ميشوند و زندگيهاى ما نيز ميتواند هر روز بوسيله روح القدس كه در ما زندگى ميكند تازه شود. آرى، ما از سر نو مولود شده ايم. اما هر طلوع آفتاب فرصت تازه شدن، زندگى كردن به روشى تازه را بما ارزانى ميدارد، همانگونه كه فيض خدا اميدهاى ما را شعله ور ميسازد و در حاليكه به خداوندمان عيسى اعتماد ميكنيم، روح القدس ما را تازه ميسازد.

دعای من

پدر آسمانى، تو قدوس و عادل هستى. من اعتراف ميكنم كه بدون فيض و حضور توانمند روح القدس، شكست من حتمى است، هر چقدر هم كه من تلاش بكنم و مايل باشم كه مقدس و عادل باشم . تو را بخاطر آمرزش گناهان شكر ميكنم. لطفن مرا از نو بساز. من در حاليكه در آستانه سال جديد مى ايستم لطفن مرا وراى تمام ضعفها و گناهانم تقويت فرما. چشمانم را بر كارهايت در اين دنيا و در أطرافم بگشا و مرا در خدمت فيض خويش بكار گير. شعله اشتياق را در من يرافروز تا كاملن براى پادشاهيت و براى شاه خويش، عيسى كه در نام او دعا ميكنم، زندگى كنم. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات