ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เดี๋ยวปีเก่า ก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว" แต่เราจะเป็นคนใหม่ ได้รับการฟื้นฟูและสะอาด (2 คร. 4:17) คนที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้า ก็เป็นผู้ที่ได้รับการเกิดใหม่ ได้รับการฟื้นฟู ผ่านอำนาจของพระวิญญาณและพระคุณของพระเจ้า (ยอห์น 3:3-7; ทิตัส 3:3-7; ยอห์น 1:11) ดังนั้นไม่ว่าปีนี้จะจบลงด้วยสิ่งที่ดีและไม่ดี ความสำเร็จและความล้มเหลว ความสมหวังและความผิดหวัง ให้เราเข้าสู่ปีใหม่แบบคนที่เป็นคนของอาณาจักรพระเจ้า ความเมตตาของพระเจ้าใหม่ในทุกๆเช้า และชีวิตของเราสามารถที่จะทำให้ใหม่ได้ในทุกวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเรา ใช่เราเกิดใหม่อีกครั้ง ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้น เรามีโอกาสที่จะทำใหม่ เพื่อที่จะอยู่ในทางใหม่ พระคุณของพระเจ้ากระตุ้นความหวังของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นคนใหม่เมื่อเราไว้วางใจในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์สารภาพว่าไม่ว่าข้าพระองค์จะพยายามมากแค่ไหน หรืออยากที่จะเป็นคนบริสุทธิ์และชอบธรรมมากแค่ไหน ถ้าไม่มีพระคุณและมีการเสริมกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ก็ล้มเหลว ขอบพระคุณสำหรับการให้อภัยของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ ในขณะที่ข้าพระองค์กำลังจะก้าวข้ามไปสู่ปีใหม่นี้ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เอาชนะจุดอ่อนและความผิดบาปที่ล้อมข้าพระองค์อยู่ ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ในการทำงานของพระองค์ในโลกที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ และโปรดใช้ข้าพระองค์ในการทำงานที่เป็นพระเมตตาของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจร้อนรนในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ และกษัตริย์ของข้าพระองค์ พระเยซูคริสต์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น