இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Love! The word can mean anything. Many in the Christian community have tried to define it by a dictionary or lexicon, not realizing the key word for love, agape, is defined by action. Before Christians got a hold of agape, it meant the same thing our word today does: just about anything! But if you read 1 John, you see what love is by what God does. God demonstrates his love. He asks us to do the same for our brothers and sisters. Love must be more than talk; it must be genuinely demonstrated in action!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Precious Father, you have so graciously shared your love with me. I must confess, in my heart I intend to love others as you do, but my intentions often get washed away with "busy-ness" or timidity. Father, through your Spirit, prompt me to show my love to others in actions rather than just thought and talk. Through Jesus, your greatest demonstration of love I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 4:20-21

கருத்து