இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Justified, peace, access, grace, hope, and glory — what a wonderful collection of gifts! Each of these gifts is ours because of One — One reason, One person, and One Lord: Jesus Christ, the Son of God and our Savior. Our faith in Jesus opens the door for us to rejoice in our assured hope of sharing in God's glory. In troubling times, this hope is precious. In good times, this hope promises us even greater things. In every circumstance, this hope can empower us to live for Jesus.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

I praise you, Lord Jesus, for all that you've done to bless me with your salvation. I praise you, dear Lord, for your promise to return and invite me to share in your glory. Speed that day and purify me for your service. In the name of Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 5:1-2

கருத்து