இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the natural consequence of rebellion is its own justice. Rebellion ultimately produces bad fruit, and wickedness is often its own worst punishment. In the face of such a generous God as we focused upon yesterday, how could we choose to follow any other path but his? It may seem harder in the short run, but in the long run there is simply no option that compares!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father of justice and mercy, thank you for saving me by your grace. Thank you for promising to judge the world with grace, mercy, and justice. In you, and you alone, do I find my sense of what is right and fair. I cry out to you, O God, for justice and deliverance for your people who are oppressed, ridiculed, and persecuted. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 1:29,31

கருத்து