இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God doesn't hold back on his goodness! In fact, the Father loves to give his children gifts. These gifts are all-encompassing. These gifts are gladly given. How do I know? Three ways:

  1. We have been repeatedly blessed.
  2. We can see what God has done to bless his people through the centuries.
  3. God's Scriptures promises this to be true.

God does not withhold from us! But, what happens if I am not blameless? On our own, none of us are, yet in Christ, God sees us as his blameless children if we keep pursuing Jesus (Colossians 1:21-23).

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, I want to thank you for the many blessings you have poured into my life. I want to list several of them by name today. (Make your own list of things for which you are thankful.) Thank you most of all Father, for the gift of your Son and my Savior, Jesus. In his name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 84:11

கருத்து