ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่หวงสิ่งดีๆ ที่พระองค์มีเลย แท้จริงแล้ว พระบิดาชอบที่จะให้ของขวัญแก่ลูกๆของพระองค์ ของขวัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ เรา เป็นของที่พระองค์ให้ด้วยความยินดี เราจะรู้ได้อย่างไร มีสามทางครับ อย่างที่ 1 เราได้รับการอวยพรครั้งแล้วครั้งเล่า 2. เราเห็นว่าพระเจ้าทำอะไรเพื่ออวยพรคนของพระองค์ในตลอดหลายศตวรรษ 3. คำสัญญาของพระองค์ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามนั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อยากขอบคุณพระองค์สำหรับการอวยพรหลายๆ อย่าง ที่ทรงเทลงมาในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากจะพูดถึงแต่ละอย่างในวันนี้ (ทำรายการในสิ่งเรารู้สึกขอบพระคุณ) ขอบพระคุณพระบิดาแห่งบิดาทั้งปวง สำหรับของประทานคือพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น