இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Words are powerful. Communicators know this. Negotiators know this. Deep down, you know this. Words have blessed you and words have devastated you. The healing that comes from a kind and tender word is precious. The destruction of a cruel taunt or a well-told deception is crushing. To have such power is amazing. To use this awesome power found in our speech is an awesome responsibility. Words do have the power to give life, hope, and peace when offered in love to honor Jesus. Let's speak that word today!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Father, I want my words to be a blessing today. I want them to reflect your grace. I want them to bring healing to the hurting and comfort to the grieving. I want them to be tender with the broken. I want them to be honorable and truthful in difficult circumstances. I want them to be upright when the language around me is crude. Through your Spirit, use my speech to bless others and bring you praise. In the name of Jesus, your ultimate Word, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 15:4

கருத்து