இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

For over a week, John has reminded us again and again. We must love our brothers and sisters in Christ. This reminder, however, is the clincher. If we love God, then we must love his children and our brothers and sisters in Christ. Notice that the word isn't "should" or "will try" or "want to." No, we must. The Bible is careful not to put many "must do" or "thou shalt" commands in Scripture. So God's point is clear. Love of each other is not optional, negotiable, or even something to be delayed. God sent Jesus to die for the sins of all of God's children. How can we not love those for whom Christ gave so much? As Paul will say to the Corinthians, "God's love compels us!" We MUST love.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Sovereign LORD, forgive my sometimes selective practice of loving your children. I ask you now to bless, to nourish, and to sustain my brothers and sisters in Christ. I want to pray in particular for several of your children who have great trials and burdens... (please list some of those you know who need God's help). In addition, dear Father, please use me to minister to them in tangible ways. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 4:21

கருத்து