இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Weariness is a part of life. Weariness is a part of ministry. Weariness is definitely something that overtakes us when we set our hearts on doing good for others. The wonderful blessing of God, however, is that he will renew us and sustain us and rekindle us. He does it through the encouraging word of a friend. He does it through his presence in us, the Holy Spirit. He does it through songs that lift our hearts. He does it through Scripture and prayer. So while our bodies and spirits may get weary, let's not let our hands fall idle. If we will serve with faithfulness, discipline, and integrity, God's grace will empower us to do what he has called us to do.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Heavenly Father, I confess that I sometimes find myself weary and discouraged in my service to you and to others. Please convict me, dear Father, when I've neglected sleep, exercise, or good eating habits and empower me as I seek to correct those problems in my life. Gently humble me in those times when I neglect my spiritual nourishment. I want to actively and effectively serve you, dear Father, all the days of my life. In Jesus' name I ask this. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of கலாத்தியர் 6:9

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change