இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

First there is conviction: the LORD will finish his work in us! (cf. Philippians 1:6). Second, there is declaration: the LORD's love endures and doesn't fail (cf. 1 Corinthians 13:8). Finally, there is supplication: O Lord, don't forget me, your creation (cf. Psalms 139:13-16). What beautiful balance for our walk with the Lord.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Heavenly Father and LORD of all things, I am confident that you will accomplish your will and purpose in me. Seeing how you loved and worked through the centuries with the everyday people I find in Scripture, I know your love will last long after I am gone from this place. However, dear LORD, I do face some struggles and difficulties and I ask you to please intervene with your grace and power in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 138:8

கருத்து