ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความเชื่อมั่นว่าองค์เจ้าชีวิตจะทำงานของพระองค์ให้สำเร็จภายในเรา (ฟิลิปปี 1:6) อย่างที่สองคือ การประกาศว่าความรักขององค์เจ้าชีวิตคงอยู่เป็นนิจ (โครินธ์ 13:8) อย่างสุดท้ายคือการขอร้องพระเจ้าว่า โอ้ องค์เจ้าชีวิต ขออย่าลืมข้าพระองค์คนที่พระองค์ทรงสร้าง (สดุดี 139:13-16) นี่เป็นสมดุลที่สวยงามในการเดินกับองค์เจ้าชีวิตจริงๆ นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์​และองค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่ง ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์จะทำงานสำเร็จตามน้ำพระทัยและเป้าหมายที่ทรงมีในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เห็นจากพระคัมภีร์แล้วว่าพระองค์ทรงรักและทำงานกับคนของพระองค์มาหลายร้อยปี และข้าพระองค์รู้ว่าความรักของพระองค์จะคงอยู่แม้ว่าตัวข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์ต้องเจอความยากลำบาก ดังนั้นข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะทรงเข้ามาในชีวิตเพื่อช่วยข้าพระองค์ด้วยพระคุณและอำนาจของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น