இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Songs can stir us up or they can bring us comfort. Songs can take us back to a special time, or songs can give us hope for things to come. Unfortunately, we usually leave the words and the music of our songs only for someone else to write, never taking time to write our own "new song." But today, why not make up your own new song of praise and thanks to God. It doesn't have to be great, just heartfelt and offered to the Father from whom all joyful songs come.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father God, thank you for the gift of song. Please receive my song of thanks and praise from a heart you have filled with your delight. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 98:1

கருத்து