இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God made us to be like him in character and compassion. We are called to participate in the divine nature and are assured that we will be made ready when Jesus comes again. Everything in our world is subject to corruption and decay, except us — those of us whose lives are united with Jesus! For us, the promise Peter makes here sure. Our response is to follow wholeheartedly!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, my Everlasting Fortress, thank you for giving me your great promises. I long to know you more fully and be able to see your face today just as I believe I will one day. Please protect me and my heart from corruption. In all love and appreciation I pray in the name of Jesus, the One who made me yours. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 பேதுரு 1:4

கருத்து