இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the wisdom of God is short, succinct, and sweet for those who seek to do his will. I want my children and grandchildren to remember me with sweet thoughts because their dad, and granddad, sought to be righteous and love the Lord with all his heart. I refuse to live the kind of life that poisons the lives of those I touch and leaves rot in the heritage of my descendants.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Holy and Righteous Father, I want my character to be a blessing to my children, my children's children, and to my grandchildren's children. Please give me wisdom, discernment, tact, honor, integrity, and compassionate holiness in all my actions, words, demeanor, and influence. May I provide a godly influence and a righteous memory for those in both my physical and spiritual families. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 10:7

கருத்து