ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสติปัญญาของพระเจ้าก็สั้น กระชับ และหอมหวนสำหรับคนที่อยากจะทำตามใจพระองค์ ผมอยากให้ลูกหลานของผม จดจำผมในฐานะพ่อหรือปู่ที่แสวงหาการยอมรับจากพระเจ้าและรักองค์เจ้าชีวิตสุดจิตสุดใจ ผมไม่ต้องการที่จะมีชีวิตที่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนรอบข้าง และส่งต่อมรดกที่เสื่อมเสียไปให้กับลูกหลาน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าอยากมีลักษณะที่เป็นพระพรให้กับลูก หลาน เหลน โหลน โปรดให้สติปัญญา การรู้จักแยกแยะ ปฏิภาณ เกียรติ ศักดิ์ศรี และมีความรักที่บริสุทธิ์ ที่เห็นได้จากการกระทำ คำพูด กิริยามารยาท และการเป็นแบบอย่าง โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความทรงจำที่ดี ให้กับคนในครอบครัวทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น