இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What's the greatest thing we can do to bless those we love in Christ Jesus? What is the most helpful thing we can do when a brother or sister in Christ, or even a whole congregation of God's people is facing a major challenge from the Evil One? What is one of the greatest gifts we can give to our children or our parents as they seek to live for Jesus today? The apostle Paul just showed us. We can ask God to strengthen his people with the presence and power of the Holy Spirit in their inner being. Then we can let them know that we have prayed this for them, and that we will continue to pray it until their storm is past.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Gracious God and Almighty Father, please bless... (mention several people specifically by name as you pray) with your power and presence through the Holy Spirit. I will continue to do all I can to encourage and strengthen them, but I believe that they need your Spirit's power far more than anything I could do for them. Thank you for hearing my prayer in Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபேசியர் 3:16-17

கருத்து