இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

ஆஹா, தேவன் மீதான நம்பிக்கையின் இந்த சங்கீதமானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை நினைவுக்கூர்ந்த பிறகு, திடீரென்று அதற்கு மிகுந்த வல்லமையுள்ள வளையத்தைக் கொடுக்கிறது ! தேவன் நம்மை இரட்சிக்கிறார் . தேவன் நம் சத்தத்தைக் கேட்கிறார். அவர் நமக்கு இரட்சிப்பைக் கொண்டுவருவதற்குச் செவிசாய்த்து செயல்படுகிறார் என்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்கலாம். தேவன் நமக்கு பதிலளிப்பார் என்று நம்பி, நாம் அந்திசந்தி மத்தியான வேளைகளிலும் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறோமா என்பதே ஒரே கேள்வி.

Thoughts on Today's Verse...

Wow, this Psalm of confidence in God suddenly has a much more powerful ring to it after remembering the resurrection of Christ! God does save us. God does listen to our voices. We can be sure he both hears and acts to bring salvation for us. The only question is whether we call out to God evening, morning, and noon trusting his response.

என்னுடைய ஜெபம்

அப்பா பிதாவே , அடியேனுடைய சொந்த வாழ்க்கையின் காரியங்களை குறித்து என் இருதயத்தில் உள்ள பாரங்களுக்கு உம்முடைய கிருபையும், பெலனும் தேவைப்படுகிறது . இந்தக் கவலைகளை உம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளும்போது, ​​தயவுகூர்ந்து என் சத்தத்தையும், இருதயத்தின் வாஞ்சையையும் கேளுங்கள்...(இன்று உங்களுடைய ஜெபங்களில் தனிப்பட்ட கவலைகளை தயங்காமல் தேவனிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.) மேலும், அன்பான பிதாவே , நான் யாரைப் பற்றி அக்கறையோடு இருக்கிறேனோ, அப்படிப்பட்ட மக்களை தயவுசெய்து உம் அன்பின் கரங்களால் தொட்டருளும். நீர் என் விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தைக் கேட்டதற்காகவும் ,என்னை இரட்சித்ததற்காகவும் உமக்கு நன்றி. நான் யாருக்காக கவலைப்படுகிறேனோ அவர்கள் மீது நீர் அக்கறை செலுத்தியதற்காகவும் நன்றி. என் இரட்சகராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

My Prayer...

Abba Father, I have burdens on my heart about things in my own life that need your grace and power. Please hear my voice and my heart as I share these concerns with you...(Feel free to share your personal concerns today at this point in our prayer.) In addition, dear Father, please place your loving touch on the following people for whom I'm concerned... Thank you for hearing me. Thank you for saving me. Thank you for caring about those for whom I am concerned. In the name of Christ Jesus, my Savior, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 55:16-17

கருத்து