இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Our hope, our salvation, and our foundation for faith is the Gospel of Jesus Christ. This Gospel is the same as that Gospel first preached by the apostles and passed on to the believers in the early church. With so many confusing and conflicting ideas present in the world, we need to go back and be reminded of our simple faith in Jesus and his death, burial and resurrection. We need to unclutter our hearts from all the ideas and issues that so often divide our churches and rip apart our fellowships and hear the words of the old hymn, "Simply to Thy Cross I cling." Today, let's be reminded of that simple Gospel of Jesus and build our life there.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty and Precious Father, I love you. I cannot begin to thank you enough for your love and grace, displayed so powerfully to me in Jesus. I know the basis for my hope and the foundation on which I build my life is the Gospel of your dear Son. Thank you for giving me something so simple, steadfast, and sure. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 15:1

கருத்து