இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

In the world of religious ideas, Paul reminds the Colossian Christians that while the shiny religions around them may sound good and may better fit their desired lifestyle, these religions are only a shadow of what God offers us in Jesus. In Jesus, we have reality: spiritual reality and human reality. God has become one of us in Jesus so we could be one with him. What is real is what we find in Jesus.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Give me focus, O Lord, to follow your Son with all my heart. I know so many other religious ideas are out there, but I also know that only Jesus showed how much you love me by dying for me and saving me from sin and death. I want to not only trust him and follow him, I want my character to be conformed to his. In the name of the only true Savior, Jesus Christ, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of கொலோசெயர் 2:17

கருத்து