இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"I've just got to find myself." Won't ever happen. We do not "find ourselves" or "find our life" by pursuing it. We find it by losing it in something, or someone, greater than ourselves. We find our life by losing it to Jesus and the work of his Kingdom.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Master and Maker of all that lives and breathes, take my life and every breath and use it for your glory. May my words and actions this day be pleasing to you. Through Jesus I offer you this prayer and praise. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 9:23-24

கருத்து