இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

While we teach our children that we must not hate people, we also must teach them to loathe injustice, evil, prejudice, and the mistreatment of the weak. Amos reminded Israel that God demands justice be administered fairly for both rich and poor, resident and alien. Their repeated refusals of God's will in these areas brought destruction upon their land despite their apparent affluence and power in Amos' day.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy God, I know you are furious at the injustice in so many lands and are enraged at the ethnic hatred setting our world ablaze. Please make your people, your Church, a place of justice, equity, compassion, love, racial healing, and hope. Please begin in my heart and with my hands to build this better world. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஆமோஸ் 5:15

கருத்து