இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Wealth, especially wealth gotten through greedy and wicked means, proves to be of no lasting value. This rancid wealth rots the heart of the one who gets it and it cannot save us from our ultimate demise. Righteousness, however, is a far more precious treasure. This righteousness of the Eternal God, this gift given to us by grace through faith, is greater than the limits of our mortality and powerful enough to buy our soul from death.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and Righteous Father, thank you for making me righteous in your sight through Jesus' sacrifice and your grace. I want my greatest legacy to be my righteous character, not my status, achievement, or wealth. I know my accomplishments will be forgotten after my earthly life is over, but I am fully convinced that the righteousness that you work in me will be a blessing and an influence for generations after I am gone and will be my accompanying treasure when I share with you in your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 10:2

கருத்து