ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จากความชั่วนั้น ไม่ได้มีคุณค่าอยู่ตลอดไป ทรัพย์สมบัติที่ไร้ค่าเหล่านี้ทำให้จิตใจของคนที่ครอบครองเน่าไปด้วย และก็ไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายได้ แต่ความถูกต้องชอบธรรมมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวง ความชอบธรรมแห่งพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ เป็นของขวัญที่ให้เราโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าข้อจำกัดในชีวิตของเรา และทรงพลังมากพอที่จะซื้อวิญญาณเราจากความตาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ชอบธรรมในสายตาพระองค์ ข้าพระองค์อยากให้นิสัยแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์เป็นที่จดจำมากที่สุด ไม่ใช่ฐานะ ความสำเร็จหรือความมั่งคั่งของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าคนก็จะลืมความสำเร็จของข้าพระองค์หลังจากที่ข้าพระองค์ตายแล้ว แต่ข้าพระองค์รู้แน่ว่าความชอบธรรมที่พระองค์ทำงานภายในข้าพระองค์จะเป็นพระพรและมีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังๆ และจะเป็นทรัพย์สมบัติที่จะยังติดตัวข้าพระองค์จนถึงวันที่ข้าพระองค์มีส่วนในสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น