இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus taught this principle when he healed on the Sabbath (Mark 3:1-7) and told the parable of the Good Samaritan (Luke 10:29-37). Our Lord made it clear that to neglect to do a good deed for another in need, even if we had a religious excuse for not doing it, was to do evil. Let's be a people known for doing good deeds and sharing kindness. Let's not let any excuse, especially a religious excuse, interfere with our glorious and holy opportunities to serve others in the name of Jesus.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father, please use me today to bless someone in need so that they may know your grace and so that Jesus, your Son and my Savior, will be glorified. In Jesus' sweet and precious name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யாக்கோபு 4:17

கருத்து