இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Since God could speak into existence the universe, and since God knows our names and the number of the hairs on our head... surely we know that we can go to him for our help. Let's lift up our eyes and our hearts to El Shaddai, Lord God of the Mountains and know the Almighty sees our needs, hears our requests, and cares about our hearts.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and All-powerful Abba Father, I do look to you for help. You are the one true source of redemption, power, comfort, encouragement, hope, and excellence in my life. Please give me the wisdom to know your will and choose your will for my life. Thank you for being faithful through the ages to your people and throughout my life to me. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 121:1-2

Verse of the Day Wall Art

கருத்து