இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Does it matter to anyone that I'm here? Does anyone notice when I'm gone? Does anybody care if I make it home or never leave the house? The answers? "Yes! Yes!! Yes!!!" The LORD, the Savior of Israel and the Father of Jesus knows all about us and our comings and goings. He will watch over us, now and forevermore.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, thank you that when I rise up you are not only there, you are watching over me. Almighty God, thank you that when I return home at the end of my day, you are there, escorting me home and welcoming me. I thank you most of all, dear Father, that when I leave this life and go to the next, you are there to escort me out of this life and welcome me home to life with you, forever! In Jesus' name I praise you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 121:8

கருத்து