இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God loves his children even when they are rebellious. However, God showed Israel that their rebellion would drive his presence and blessing from them. But with their genuine repentance, their confession of sin, God joyously returns to their lives to bring revival, renewal, and restoration.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father and Almighty LORD, please forgive me for my sins. I confess them freely to you now... (be specific about sins you want to confess) Having you in my life, honoring your Kingdom with my behavior and honoring your love with my graciousness are very important to me. Please revive me again and empower me to love, good deeds, and holy living so that you will be praised. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 85:6

Verse of the Day Wall Art

கருத்து