இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

While there are many things for which we can praise God, one of the most significant is his faithfulness to do what he has planned and promised. While many of us are big dreamers and schemers, only God can accomplish the marvelous plans that he alone can make!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Amazing and awesome God, thank you for planning a world so full of variety and beauty. Thank you for your amazing and wonderful works. Thank you for having a plan of salvation for us even before the creation of the world. Please help me be more diligent and disciplined in the plans I make to honor you and bring you glory. In Jesus' name I praise you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஏசாயா 25:1

கருத்து