இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus forgave a man who was lame, then showed he had authority to forgive by healing him. As exciting and important as this healing was, the most important thing was the reaction of those who witnessed it; they praised God out of a sense of amazed awe. They recognized that Jesus had come to minister as God's very presence. When we understand who Jesus is and what he has done for us and will continue to do for us, we do the same thing today — we offer our praises with a sense of amazement and awe.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God and Heavenly Father, I glorify your name and thank you for your grace which you so lavishly poured out on me through your Son and my Savior, Jesus, in whose name I offer this praise. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 5:26

கருத்து