இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

கிருபை எவ்வளவு முக்கியம்? அந்த கிருபையை குறித்து பிரசங்கிப்பதே தன்னுடைய ஜீவனைக் காட்டிலும் அருமையானது என்று பவுல் கூறினார்! மெய்யாகவே , இயேசுவுக்குள் வந்த பிறகு அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை!

Thoughts on Today's Verse...

How important is grace? Paul said that telling about that grace was more important to him than his life! In fact, that was his life after his conversion to Jesus!

என்னுடைய ஜெபம்

சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே , பரிசுத்த பிதாவே, என்னுடைய பாவங்களுக்காக இயேசுவை பலியாக மரிக்கும்படி அனுப்பிய உம் மாபெரிதான கிருபையை முற்றிலுமாய் விளங்க செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி. உம் பிள்ளையாக , உம்முடைய பலியின் ஈவுக்காக நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், எனது ஜீவனையும் ,அன்பையும் ,எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் உமக்கு என்று உறுதியளிக்கிறேன். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறேன் . ஆமென்.

My Prayer...

Almighty God, Holy Father, thank you for your lavish grace demonstrated and fully expressed in sending Jesus to die for me. As your child, and in thanks to your sacrificial gift, I pledge to you my life, my love, and my all. Through Jesus. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் - 20:24

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change